Limistéir Pleanála Teanga & Bailte Seirbhíse Gaeltachta

Limistéir Pleanála Teanga

Tá 26 Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta aitheanta ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta faoi Acht na Gaeltachta 2012. Faoin Acht, déanfar an Ghaeltacht mar atá sí faoi láthair a athshainiú mar Limistéir Phleanála Teanga Ghaeltachta (LPT) ach pleananna teanga a bheith aontaithe leis na pobail sna limistéir éagsúla i gcomhréir leis na critéir pleanála teanga fhorordaithe. Tá Údarás na Gaeltachta freagrach faoi fhorálacha an Achta as tacaíocht a thabhairt d’eagraíochtaí maidir le hullmhú agus le cur i bhfeidhm pleananna teanga sna Limistéir Phleanála Teanga Ghaeltachta.

Roghnaigh Limistéar Pleanála Teanga ar an léarscáil thíos le tuilleadh eolais a fháil faoi.

 

Dún na nGall

Maigh Eo

Gaillimh

Ciarraí

Corcaigh

Port Láirge

An Mhí

 

Bailte Seirbhíse Gaeltachta

Seo a leanas an liosta bailte a d’fhéadfadh a bheith aitheanta mar Bhailte Seirbhíse Gaeltachta (laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht) ach pleananna teanga a bheith aontaithe leis na pobail sna bailte éagsúla i gcomhréir leis na critéir pleanála teanga forordaithe faoi Acht na Gaeltachta, 2012.

Is éard atá i gceist leis na Bailte Seirbhíse Gaeltachta ná bailte atá suite i Limistéir Phleanála Teanga Gaeltachta nó taobh leo agus a bhfuil ról suntasach acu maidir le seirbhísí poiblí, saoráidí áineasa, sóisialta agus tráchtála a sholáthar do na pobail sna limistéir sin. Faoin Acht, caithfidh daonra de 1,000 duine ar a laghad a bheith i mbaile, de réir an daonáirimh is deireanaí, chun gur féidir é a áireamh mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta.

Dún na nGall: Leitir Ceanainn, An Clochán Liath agus Dún na nGall

Maigh Eo: Béal an Mhuirthead (sa Ghaeltacht), Baile an Róba agus Caisleán an Bharraigh

Gaillimh: Cathair na Gaillimhe agus An Clochán

Ciarraí: Daingean Uí Chúis (sa Ghaeltacht), Trá Lí agus Cathair Saidhbhín

Corcaigh: Cathair Chorcaí agus Maigh Chromtha

Port Láirge: Dún Garbhán

An Mhí: Baile Átha Buí agus An Uaimh