Oiliúint

Aidhm an Chláir Oideachais & Oiliúna

Is é an cuspóir straitéiseach atá ag an Údarás i ngeall ar an réimse forbartha oideachais agus oiliúna ná cur le bunús agus caighdeán scileanna mhuintir na Gaeltachta. Tá forbairt na n-acmhainní seo mar bhunchloch do chomhdhéanamh agus d’fheidhmiú an chláir ghinearálta forbartha atá á maoiniú ag an Údarás.

Cuireann an infheistíocht seo lenár gcumas réimse tionscnaimh oiliúna agus oideachais a mhaoiniú atá ceangailte go dlúth le straitéis forbartha a thugann aghaidh ar fhorbairt chomhtháite na Gaeltachta.  Mar chuid den straitéis seo tá béim ar leith curtha

 1. a) ar an bhforbairt gheilleagrach agus fostaíochta, agus
 2. b) ar an réimse forbartha pobail agus pleanála teanga.

Is iad siúd an dá chrann taca i gcur chun cinn agus i bhfeidhmiú mór-aidhm na heagraíochta, is é sin, pobal inmharthana a shlánú sna limistéir forbartha Ghaeltachta trí thacú leis na pobail sin an Ghaeilge a chaomhnú agus a fhorbairt mar ghnáth-theanga urlabhartha iontu.

Scéim na bPrintíseach

Más athrú saoil, athrú ceirde nó ceird a fhoghlaim atá ag teastáil uait, tapaigh an deis leis an Scéim Scoláireachta do Phrintísigh atá á reáchtáil ag Údarás na Gaeltachta.  Tá os cionn 50 scoláireacht printíseachta de luach níos mó ná €2,000 an ceann ar fáil ón eagraíocht chun tacú le daoine gur mian leo cáilíocht a bhaint amach in aon cheann de na Scéimeanna Printíseachta Caighdeánbunaithe atá aitheanta ag SOLAS.

An Tairiscint

Tá scoláireachtaí ar fáil do Printíseachtaí Ceirde agus Printíseachtaí Nua-aoiseacha agus is fiú níos mó ná €2,000 an ceann iad d’iarrthóirí a bhfuil an scoil fágtha acu le cáilíocht phrintíseachta atá aitheanta ag an gComhairle Phrintíseachta a bhaint amach. Gach eolas faoi na printíseachtaí agus na cáilíochtaí a bhaineann leo le fáil ag www.apprenticeship.ie

Printíseachtaí – Céard atá ar fáil?

Tá dhá chatagóir sa Scéim:

 1. Printíseachtaí Ceirde (i measc na gceirdeanna seo: siúinéireacht, pluiméireacht, meicníocht, gruagaireacht agus araile),
 2. Printíseachtaí Nua-aoiseacha (i measc na bprintíseachtaí seo: teicneoir saotharlainne, cleachtóir árachais, ceantálaíocht agus seirbhísí réadmhaoine agus araile).

 

Tá 15 earnáil éagsúil ag teacht faoin scéim agus 60 printíseacht ag baint leo sin, iad ar fad aitheanta ag SOLAS agus oscailte do phobal na Gaeltachta le líofacht i nGaeilge.

Seo a leanas na hearnálacha ina bhfuil Scoláireachtaí Printíseachta Údarás na Gaeltachta ar fáil:

·        Bithchógais; ·        Fáilteachas agus Bia;
·        Tógáil; ·        Teicneolaíochtaí Faisnéise;
·        Leictreach; ·        Lóistíocht;
·        Innealtóireacht; ·        Mótar;
·        Airgeadas; ·        Seirbhísí Réadmhaoine;
·        Gruaig; ·        Díolachán;
·       Crannadóireacht; ·        Earcaíocht.

Tá liosta iomlán de na 60 printíseacht atá faofa mar chuid de Scéim Scoláireachta Printíseachta Údarás na Gaeltachta 2022 le fáil anseo.

Riachtanais faoi leith maidir leis na printíseachtaí ar fad:

 • Is d’iarrthóirí Gaeltachta le Gaeilge líofa a bhfuil an scoil fágtha acu na scoláireachtaí seo.
 • Cuirfear fáilte roimh iarratais ó dhaoine dífhostaithe atá ag iarraidh gairm nua a thosú.

Léirigh do spéis

Tá an glaoch reatha dúnta faoi láthair.

 

Eolas ginearálta faoin scéim

Critéir do Phrintíseachtaí Ceirde

Le cáilíocht a bhaint amach mar phrintíseach ceirde, ní mór d’iarrthóirí:

 • A bheith sé bliana déag d’aois ar a laghad agus na buncháilíochtaí seo a leanas a bheith acu; an Teastas Sóisearach, le pas i gcúig ábhar nó a chomhionann (tá matamaitic riachtanach i gcás printíseachtaí áirithe), nó;
 • Réamhchúrsa printíseachta atá aitheanta ag SOLAS a bheith déanta, nó;
 • A bheith os cionn 16 bliain d’aois agus taithí oibre aitheanta acu sa gceird le trí bliana.
 • Tabhair ar aird, tá gá le scrúdú dathdhaille maidir le ceirdeanna faoi leith atá sonraithe ag SOLAS www.apprenticeship.ie

Is gá d’iarratasóirí sainriachtanais iontrála a chomhlíonadh, mar atá sainmhínithe ag an gCuibhreannas Tionscail do gach ceann ar leith de na Printíseachtaí ó 2016 ar aghaidh.

Critéir do Phrintíseachtaí Nua-aoiseacha

Tá coinníollacha iontrála agus tréimhsí oiliúna ar leith leagtha amach do gach ceann de na Printíseachtaí Nua-aoiseacha sin. Tá gach eolas i leith na bPrintíseachtaí Nua-aoiseacha, an liosta iomlán atá faofa agus na cáilíochtaí iontrála le ag www.apprenticeship.ie

Eolas ginearálta faoin scéim

Earcú

 • Go hiondúil déantar na scoláireachtaí printíseachta a fhógairt faoi dhó sa mbliain, san earrach agus sa samhradh,
 • Is féidir spéis a léiriú ag am ar bith le linn na bliana agus déanfar teagmháil leat nuair atá na printíseachtaí fógartha.

Próiseas Roghnaithe:

Roghnaítear na hiarrthóirí ar bhonn agallaimh agus torthaí scrúduithe.

Cur i bhfeidhm na bprintíseachtaí:

 • Bíonn an printíseach fostaithe ag comhlacht/conraitheoir aitheanta le linn tréimhse na printíseachta,
 • Bíonn an printíseach cláraithe ar chúrsa aitheanta printíseachta faoi SOLAS agus an Boird Oideachais & Oiliúna, Cód Cleachtais – SOLAS – leagtar amach sa Chód Cleachtais Printíseachta d’Fhostóirí agus Printísigh na dualgais atá ar an bprintíseach agus ar an bhfostóir mar a mbaineann sé leis an gClár Printíseachta. Is féidir an Cód Cleachtais a íoslódáil ag an nasc seo a leanas, Cód Cleachtais
 • Is faoin bprintíseach féin atá sé fostaíocht a fháil le comhlacht/conraitheoir aitheanta, ní foláir fostóir/conraitheoir atá aitheanta ag SOLAS a bheith aimsithe ag iarrthóirí le glacadh leis na scoláireachtaí seo.
 • Le linn a p(h)rintíseachta, caitheann an printíseach tréimhsí ag obair leis an gcomhlacht/gconraitheoir agus tréimhsí ag freastal ar chúrsaí eagraithe le SOLAS agus le coláistí tríú leibhéal.
 • Níl aon bhaint ag Údarás na Gaeltachta le riaradh chlár oiliúna an phrintísigh, ná leis an gcáilíocht mar phrintíseach a bhronnadh. Is faoi SOLAS agus na soláthróirí oideachais i measc na mBord Oiliúna agus Oideachais agus na coláistí tríú leibhéal a thiteann an cúram seo.

Tacaíocht:

 • Faoi scoláireacht an Údaráis, tugtar tacaíocht airgid don phrintíseach agus don chomhlacht/chonraitheoir lena bhfuil sé/sí fostaithe ag céimeanna éagsúla le linn na printíseachta.

Eolas breise le fáil uaidh oiliuint@udaras.ie nó is féidir teagmháil a dhéanamh le feidhmeannach forbartha na heagraíochta ag na huimhreacha seo a leanas: 

Réigiún an Tuaiscirt: 074-9560100

Réigiún an Iarthair – Gaillimh: 091-503100

Maigh Eo: 097-81418

Réigiún Mumhan: 066-9150100

Scéim na gCéimithe sna Comhlachtaí

Deis oibre do chéimithe Gaeltachta le seal a chaitheamh i gcomhlacht Gaeltachta ag díriú ar thograí ar leith

Scéim le tacú le cliaintchomhlachtaí, céimithe nua a fhostú le borradh a chur faoi ghnéithe ar leith dá ngnó.

Príomhghnéithe na Scéime;

 • Tréimhse 2 bhliain lonnaithe i gcomhlacht Gaeltachta,
 • Dírithe ar chomhlachtaí le cúigear nó níos mó fostaithe iontu (+5),

An aoi-chomhlacht:

Tabharfar tús áite faoin scéim seo do chomhlachtaí atá ag feidhmiú sna hearnálacha seo a leanas:

 • Earnáil na Mara,
 • Earnáil na seirbhísí forbartha teanga agus aistriúcháin,
 • Earnáil na ndéantúsaíochta nideoige,
 • Earnáil an Fhuinnimh In-athnuaithe.

 

 • Tabharfar tacaíocht don gcéimí forbairt ghairmiúil a dhéanamh le feidhmiú cláir oiliúna atá le haontú leis an Údarás, áit a mbeidh;
  • Babhta sealaíochta idir ranna/tograí faoi leith le cur i gcrích,
  • Tasc dúshlánach leagtha amach le comhlíonadh,
  • Foghlaim agus dul chun cinn a dhéanamh maidir le tionscadail praiticiúla,
  • Léargas faighte ag an gCéimí ar ghnéithe éagsúla na hearnála/an ghnó,
  • Meantóir a bheadh aitheanta ó fhoireann an chomhlachta, mar chomhairleoir/thaca don gcéimí le linn na tréimhse.
 • Cuirfear tacaíocht mhaoinithe 50% go huasmhéid €30k ar fáil thar thréimhse 2 bhliain (.i.e €15k in aghaidh na bliana),
 • An Chéimí: Tá an scéim seo ar fáil dóibh siúd go bhfuil Cáilíocht Leibhéal 6 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí bainte amach acu (laistigh de 4 bhliain .i.e 2015/16/17/18).

 

Eolas breise:  Feidhmeannach Forbartha in Oifigí an Údaráis mar a leanas:

Réigiún an Tuaiscirt : 074-9560100

Réigiún an Iarthair: Gaillimh 091-503100

Maigh Eo:  097-81418

Réigiún na Mumhan: 066-9150100

JAI Clár na gComhlachtaí – Scéim Fiontraíochta do Lucht na hIdirbhliana i Scoileanna Gaeltachta

Glacann os cionn 780 fiontraí óga ó mheánscoileanna ar fud na Gaeltachta páirt sa togra seo gach bhliain.  Tá an clár á riaradh ag Junior Achievement Ireland (JAI).  Is é an cuspóir atá leis an gclár seo ná spiorad na fiontraíochta a chothú i measc glúin óg na Gaeltachta.  Tá curaclam as Gaeilge curtha ar fáil don mhúinteoir ranga sa scoil agus le linn na bliana eagraítear cuairteanna ó bhaill foirne an Údaráis agus ó mheantóirí gnó áitiúla le cúnamh agus le spreagadh a thabhairt do dhaoine óga a gcuid smaointí gnó a fhorbairt.

Eagraítear babhtaí réigiúnach ó  thuaidh, ó dheas agus san iarthar, leis na buaiteoirí sin ag dul ar aghaidh le bheith páirteach sa bhabhta náisiúnta Gaeltachta a reáchtáiltear i nGaillimh agus in sna ceardlanna a eagraítear do na mic léinn in abhair ghaolmhara.

Téann na buaiteoirí náisiúnta ar aghaidh go dtí Craobh na hEorpa JAI.

Eolas breise:  An Rannóg Taighe & Forbairt Earnála oiliuint@udaras.ie

JAI Clár ‘An Chruinne’

Tá an clár seo dírithe ar na hard-ranganna sa bhunscoil agus é beartaithe dá réir sin suim a mhúscailt iontu sna hábhair Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic. Tá na módúil sa chlár bunaithe ar na téamaí seo a leanas:

 • Cnámha & cnámharlaigh – anailís X-gha
 • Dlí-eolaíocht – Cé rinne an coir?
 • Feasacht Fuinnimh
 • Beatha Folláin – aclaíocht & aiste bia
 • Bogha ceatha & léasar – déanann na mic léinn perieascóp gur rogha leo a choimeád

Tá sé i gceist thar thréimhse ama go mbeidh deis tugtha do gach bunscoil Ghaeltachta a bheith páirteach sa chlár seo.

Eolas breise:  An Rannóg Taighe & Forbairt Earnála oiliuint@udaras.ie

Tionscnaimh Oiliúna Fhiontraíochta Áitiúla

Tríd an scéim seo cuirtear tacaíocht ar fáil d’fhiontraithe áitiúla bunaithe ar éileamh na bpobal agus na gcliaintchomhlachtaí áitiúla de reir mar a thagann riachtanais chun tosaigh.  Dírítear go háirithe ar na réimsí seo a leanas:

 • Forbairt na Fiontraíochta,
 • Forbairt na Turasóireachta,
 • Forbairt Pobail agus Forbairt Áitiúil,
 • Seirbhís Mheantóireachta i dtaca le forbairt tograí agus tionscadail forbartha.

Mar chuid den gcur chuige seo eagraítear babhtaí comhairleoireachta agus meantóireachta bunaithe ar na riachtanais a bhaineann le gnóthaí nua a fhorbairt mar aon le gnóthaí agus comhlachtaí sean-bhunaithe.

I measc na gnéithe a chlúdaítear d’fhéadfadh go n-áireofaí Plean Gnó a réiteach, Straitéis Margaíochta a fheidhmiú, Cuntasaíocht, Forbairt táirgí nua & r.l.

Eolas breise:  Feidhmeannach Forbartha in Oifigí an Údaráis mar a leanas:

Réigiún an Tuaiscirt : 074-9560100

Réigiún an Iarthair: Gaillimh 091-503100

Maigh Eo:  097-81418

Réigiún na Mumhan: 066-9150100

Deiseanna Oiliúna d’fheidhmiú an Phróisis Phleanála Teanga

Ó tharla go bhfuil an próiseas pleanála teanga faoi lán seoil anois, tá níos mó cúrsaí agus ceardlanna oiliúna a eagrú dírithe ar bhainistiú agus ar fheidhmiú na bpleananna teanga, na cláir oibre a bhainfidh leo agus na buiséid agus cláir chaiteachais.

Bíonn na cúrsaí seo dírithe ar na hOifigigh Pleanála Teanga agus na hOifigigh Cúnta atá fostaithe cheana féin agus a bheidh le fostú sna LPTanna, ar ionadaithe na gCoistí Stiúrtha Pleanála Teanga, ar ionadaithe na gceanneagraíochtaí agus ar ionadaithe ó na heagraíochtaí Gaeilge eile atá páirteach sa phróiseas.

Eolas breise:  An Rannóg Pleanála Teanga, Údarás na Gaeltachta T: 091 503100

Scéim Thacaíochta Oiliúna don Réimse Luathoideachais

Is é an sprioc is mó atá sa Pholasaí don Oideachas Gaeltachta maidir leis na luathbhlianta ná an soláthar oideachais sna luathbhlianta a láidriú. Dá réir sin, tugann an tÚdarás tacaíocht do struchtúir phobail agus do sheirbhísí cúraim leanaí cumasú agus forbairt scileanna foirne a chur chun cinn sa réimse Luathoideachais.  Tríd an scéim seo tugtar cúnamh do rannpháirtithe atá mar fhostaithe sa réimse seo atá ag iarraidh cáilíocht níos airde ná mar a bhí acu cheana a bhaint amach ms.h . ag leibhéal 6 agus 7 de réir sainmhíniú an chreat náisiúnta.

Eolas breise:  An Rannóg Pleanála Teanga, Údarás na Gaeltachta T: 091 503100

Scéim Thacaíochta Oiliúna don Réimse Cultúrtha agus Pobail

Fógraíonn Údarás na Gaeltachta an Scéim Thacaíochta Oiliúna don Réimse Cultúrtha agus Pobail go bliantúil.  Ealaín na Gaeltachta atá ag láimhseáil na scéime faoi scáth an Údaráis agus is iad seo a leanas samplaí de na réimsí oiliúna a bhíonn faoi chaibidil:

 • Struchtúir agus rialachais boird,
 • Scileanna bainistíochta,
 • Dliteanas maidir le cosaint sonraí,
 • Forbairt foirne (comharbas san áireamh),
 • Dea-chleachtas le daoine óga,
 • Sláinte agus sábháilteacht,
 • Tiomsú fhoinsí mhaoinithe éagsúla, ón Eoraip agus airgead príobháideach san áireamh,
 • Margaíocht agus poiblíocht (i gcomhthéacs forbairt pobail, forbairt lucht féachana & turasóireacht chultúrtha).

Tríd an scéim tá comhpháirtíocht bunaithe le háisitheoirí ghairmiúla neamhspleácha agus le háisíneachtaí forbartha náisiúnta ar nós An Roth (The Wheel), Éire Ildánach, Físealaíontóirí na hÉireann (VAI), An Gréasán Ceoil, An Chomhairle Ealaíon agus ar eagraíochtaí eile nach iad,  leis an gclár a chur chun cinn.

Eolas breise:  ealain@udaras.ie www.ealain.ie

Forbairt Scileanna i réimse na Seirbhísí Sláinte i gcomhar le FSS (HSE)

Ta an scéim seo curtha ar bun i gcomhpháirt le Feidhmeannacht na Seribhíse Sláinte.  An aidhm atá leis ná cainteoirí Gaeilge a mhealladh i dtreo na seirbhíse sláinte chun cabhrú le seachadadh seirbhísí i nGaeilge.  Sa tslí seo beidh teacht ag pobal na Gaeltachta ar chúram agus ar sheirbhís sláinte poiblí trí Ghaeilge sa Ghaeltacht agus sna hospidéil ar a ndéantar freastal orthu taobh amuigh den Ghaeltacht.

Chuige seo, tá FSS, le tacaíocht mhaoinithe ón Údarás, ag riaradh na scéime seo atá dírithe ar mhic léinn leighis a bhfuil Gaeilge acu chun iad a mhealladh chun seirbhís trí Ghaeilge a thairiscint i réimse áirithe leighis. Tacóidh an scéim seo leis na féidearthachtaí chun seirbhísí leighis a bheith ar fáil trí mheán na Gaeilge amach anseo. Is í FSS atá ag riaradh na scéime nua.

Cuirfear scoláireachtaí de luach €4,000 ar fáil, ag brath ar iarratais inghlactha, sna réimsí seo a leanas: Leigheas; Fisiteiripe; Teiripe Shaothair; Teiripe Urlabhra agus Teanga.

Eolas breise: Bairbre Uí Theighneáin, FSS Ríomhphost: bairbre.uitheighneain@hse.ie

Scéim Forbartha Bainistíochta Turasóireachta 2022

Tá an Scéim Forbartha Bainistíochta d’Oifigigh Turasóireachta 2022 oscailte d’iarratais ó iarratasóirí incháilithe ón 21/1/22 go dtí an 18/2/22 agus féachfaidh le tacú le forbairt tograí turasóireachta straitéiseacha a mbeidh ról suntasach acu i bhforbairt na gceantar éagsúla Gaeltachta agus i gcur chun cinn na hearnála turasóireachta sna réigiúin éagsúla.

 

Faoin tionscnamh cuirfear tacaíocht airgeadais de €60,000, thar tréimhse dhá bhliain, mar dheontas oiliúna ar fáil do 12 iarratas chun oifigeach turasóireachta a fhostú i leith  dhá chineál togra turasóireachta:

 • Ionaid Cuairteoirí Pobalbhunaithe – tograí caipitil a léiríonn sa bplean gnó go gcuirfidh an togra go suntasach leis an infreastruchtúr turasóireachta sa réigiún trí áiseanna agus seirbhísí ar chaighdeáin aitheanta a sholáthar agus a bhfuil an poitéinseal léirithe acu chun tuilleadh cuairteoirí a mhealladh chuig na ceantair seo ó mhargaí náisiúnta agus idirnáisiúnta.

 

 1. Gréasáin turasóireachta pobalbhunaithe – le ceantar feidhme aitheanta, le sprioc chun 5,000 cuairteoir nua sa bhliain a mhealladh. Beidh plean forbartha/gníomhachtaí ar leith ag teastáil mar chuid den iarratas. Tacófar le hiarratais a bhfuil sé mar aidhm acu forbairt a dhéanamh ar tháirge/ghréasáin turasóireachta réigiúnacha sna ceantair sin ina bhfuil riachtanais forbartha aitheanta agus ina bhfuil struchtúir chomhordaithe ag feidhmiú. Ba chóir go mbeadh:

 

Glacfar le hiarratais ó thograí incháilithe ar bhunús iomaíocha trí ghlaoch oscailte. Is é an spriocdháta chun iarratas a dhéanamh ná an 18ú Feabhra 2022 agus tá iarratais le seoladh chuig turasoireacht@udaras.ie

 

Déanfar na hiarratais a mheas bunaithe ar an eolas a chuirfear ar fáil san iarratas agus in aon cháipéisíocht eile (plean gnó nó eile) a chuirtear ar fáil. Tá sé riachtanach go ndéantar riachtanais agus critéir na scéime a scrúdú go cuimsitheach sula dtosaítear ag réiteach iarratais. Tá gá go ndéanfaí gach iarratas a phlé le hionadaí ón Rannóg Réigiúnach chuí in Údarás na Gaeltachta. Mura bhfuil teagmháil agat is féidir glaoch ar d’oifig réigiúnach. Sonraí teagmhála ar fáil ar www.udaras.ie

Cumais Chun Fáis (Skills for Growth)

Tá comhoibriú idir An Roinn Oideachais agus Scileanna agus na Fóraim Scileanna sin go bhfuil freagracht i leith na Gaeltachta orthu.  Dá réir sin beidh iniúchadh scileanna á dhéanamh i measc cliaintchomhlachtaí an Údaráis ar bhunús leanúnach.

Deimhneoidh sé seo cruinneas maidir leis an mbuneolas a bhaineann le riachtanas scileanna na Gaeltachta agus cuirfear an t-eolas seo san áireamh ar na bunachair sonraí réigiúnacha agus náisiúnta faoi chreatalach “Cumais Chun Fáis”.

Sa tslí seo beifear ag beartú idirbheartaíochta le dul i ngleic le bearnaí aitheanta sa tsoláthar oiliúna trasna na Gaeltachta.

Eolas breise:  An Rannóg Taighde & Forbairt Earnála oiliuint@udaras.ie

Clár Taighde i gcomhar leis na hInstitiúidí Tríú Leibhéal

I gcomhar le hInstitiúidí Tríú Leibhéal cuirtear comhaoiniú ar fáil do roinnt sparánachtaí taighde iarchéime.  Tá na cláir taighde seo dírithe go sonrach ar na hearnálacha sin is mó poitéinseal forbartha don Ghaeltacht.  San áireamh anseo, tá sé i gceist dul i gcomhpháirtíocht leis na hInstitiúidí seo chun mic léinn iarchéime a chur ag obair ar réimse na turasóireachta cultúrtha (Tionscadail Pleanála Shlí an Atlantaigh Fhiáin, ach go háirithe), an fhuinneamh in-athnuaite, forbairt na mara agus forbairt na fiontraíochta.

Ta bunús na gclár taighde seo le haontú leis an Údarás agus é mar aidhm na scéime cur le réimse taighde agus pleanála praiticiúil i gcomhar le heagrais Stáit, le comhlachtaí tráchtála, le struchtúir forbartha pobail agus le geallsealbhóirí eile.

Eolas breise:  An Rannóg Taighde & Forbairt Earnála oiliuint@udaras.ie 

Cúrsaí Tríú Leibhéal i gcomhar le hInstitiúidí Tríú Leibhéal

I gcomhpháirtíocht leis na hInstitiúidí Triú Leibhéal seo a leanas, tá maoiniú á chur ar fáil ag an Údarás:

 • Tá cúrsa Ard-Dioplóma i nGaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán (Dearbhú Cáilíochta & Cáilíochtaí Éireann Leibhéal 8) / MSc (Dearbhú Cáilíochta & Cáilíochtaí Éireann Leibhéal 9) atá á riaradh ag Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe Mhaigh Eo i gcomhpháirt leis an gcomhlacht aistriúcháin Gaeltachta, Europus.

 

 • Tá cúrsa Ard-Dioplóma i Léiriú Teilifíse agus na Meáin Dhigiteacha (Dearbhú Cáilíochta & Cáilíochtaí Éireann Leibhéal 8) le Institiúid Phort Láirge i gcomhar leis an gcomhlacht léirithe teilifíse Gaeltachta, Nemeton.

Comhphairtíocht le TG4

Tá clár forbartha oiliúna nua sna Meáin Dhigiteach, forbartha le TG4 agus páirtithe leasmhara eile san earnáil léirithe neamhspleách le dul i ngleic le bearnaí cumais mar a bhí curtha in iúl ag na comhlachtaí neamhspleácha iad féin.

Tríd an scéim seo tá oifigeach faoi oiliúint fostaithe i ndeich gcomhlacht a sholáthraíonn ábhar léirithe do TG4.  Is bunaithe ar riachtanais scile gach comhlacht ar leith atá an tOifigeach faoi oiliúint ceaptha, i réimse sainscile m.sh. stiúrthóireacht / léiritheoireacht / taighde & r.l.  Beidh Dámhachtain Speisialta Dearbhú Cáilíochta & Cailíochtaí Éireann Leibhéal 8 le bronnadh ó IT na Gaillimhe / Mhaigh Eo ar na rannpháirtithe.

Blaiseadh den scéim le fáil anseo: Youtube Scéim Forbartha Oiliúna sna Meáin

Eolas breise:  TG4 www.tg4.ie eolas@tg4.ie