Cláraigh chun eolas a fháil ar Phoist Ghaeltachta

Fostaíocht

Bíonn eolas ar fáil anseo faoi phoist atá fógartha ag Údarás na Gaeltachta nó ag cliantchomhlachtaí an Údaráis sa Ghaeltacht. Baineann folúntais a bhíonn fógartha ag cliantchomhlachtaí an Údaráis leis na comhlachtaí sin amháin agus ba chóir teagmháil a dhéanamh leis an gcomhlacht cuí maidir leis an bhfógra. Níl aon ról ag an Údarás sa phróiseas earcaíochta. Más cliantchomhlacht de chuid an Údaráis tú agus gur mhaith leat folúntas a fhógairt ar ár láithreán, déan teagmháil linn ag eolas@udaras.ie

Gairneoir – Lárionad Achmhainní Nádúrtha CTR

 • Fostóir: Lárionad Achmhainní Nádúrtha
 • Ceantar: Dún na nGall

Cuireann LAN CTR (Cill Ulta) freagraí áitiúla chun cinn ar na dúshláin seo a leanas: Athrú Aeráide, Díghrádú Éiceolaíoch, Spleáchas ar Allmhairí Talmhaíochta agus meath Chultúir, Theanga agus Dhaonra na Gaeltachta. Ról riachtanach é seo don dá thionscadal Cúlra Créafóige agus Cill Ulta; rachaidh sé i bhfeidhm orthu, agus bhéarfaidh sé tacaíocht daofa.

Oifigeach Turasóireachta Pobail – Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh

 • Fostóir: Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh
 • Ceantar: Ciarraí

Tá post mar oifigeach turasóireachta pobail a mhairfidh suas le dhá bhliain á tairiscint ag Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh. Tá tacaíocht don togra seo á chur ar fáil ag Údarás na Gaeltachta mar chuid dá Phlean Turasóireachta chun tograí turasóireachta stráitéiseacha a fhorbairt.

Déan teagmháil le: eolas@comhchoiste.ie

Spriocdháta d'iarratais: 31 Lúnasa 2022 17:00

Tuilleadh eolais

Oifigeach Pleanála Teanga – Comharchumann Oileán Árainn Mhór CTR

 • Fostóir: Comharchumann Oileán Árainn Mhór CTR
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá post mar Oifigeach Pleanála Teanga á thairiscint ag Comharchumann Oileán Árainn Mhór CTR. Is post ar chonradh 3 bliana atá á thairiscint agus is féidir cur leis an tréimhse sin. Beidh an té a cheaptar freagrach as cur i bhfeidhm bhearta an phlean teanga. Déan teagmháil le: An Cathaoirleach, Comharchumann Oileán Árainn Mhór CTR, Árainn Mhór, Dún na nGall

Spriocdháta d'iarratais: 26 Lúnasa 2022 00:00

Tuilleadh eolais

Comhordaitheoir Rannóige – Údarás na Gaeltachta

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Tá folúntas ag Údarás na Gaeltachta do Chomhordaitheoir Rannóige a bheidh ag feidhmiú mar chuid d’fhoireann na Rannóige Cumarsáide. Táthar ag lorg duine cumasach agus tiomanta a bheidh freagrach as seirbhís iomlán a chur ar fáil don Rannóg Cumarsáide ag ardléibhéal cruinnis, solúbthacht agus cumais, chun déileáil leis an t-ualach oibre forleathan a bhaineann le hobair na rannóige.

Déan teagmháil le: foluntais@udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 18 Lúnasa 2022 16:00

Tuilleadh eolais

Oifigeach Taighde – Údarás na Gaeltachta

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Ciarraí

Tá folúntas ag Údarás na Gaeltachta ar bhunús conradh bliana do dhuine cumasach ag an Rannóg Taighde agus Forbairt Earnálacha do dhuine leis na cáilíochtaí agus taithí cuí chun clár taighde a thionscnaimh agus a reáchtáil mar chuid de fheidhmiú Plean Gníomhaíochtaí Uíbh Ráthaigh.

Déan teagmháil le: foluntais@udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 19 Lúnasa 2022 16:00

Tuilleadh eolais

Oifigeach Pleanála Teanga – Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille

 • Fostóir: Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille
 • Ceantar: Dún na nGall

Is post ar chonradh atá á thairiscint a mhairfidh suas le trí bliana agus beidh an té a cheapfar freagrach as chur i bhfeidhm bearta an phlean teanga. Beidh an té a cheapfar fostaithe ag LCPG agus freagrach don cheanneagraíocht maidir le clár oibre aontaithe a fheidhmiú.

Déan teagmháil le: oifiglcpg@gmail.com

Spriocdháta d'iarratais: 19 Lúnasa 2022 17:00

Tuilleadh eolais

Bainisteoir Geopháirce – Comharchumann Dhúiche Sheoigheach Teo.

 • Fostóir: Comharchumann Dhúiche Sheoigheach Teo.
 • Ceantar: Gaillimh

Tá bainisteoir geopháirce á lorg ag an gceanneagraíocht ar an tionscadal iarratais ar stádás UNESCO do Geopháirc Dhúiche Sheoigheach agus Lochanna an Iarthair, Comharchumann Dhúiche Sheoigheach Teoranta.

Déan teagmháil le: eolas.cdst@gmail.com

Spriocdháta d'iarratais: 16 Lúnasa 2022 17:00

Tuilleadh eolais

Ealaíontóir Grafach – TG4

 • Fostóir: TG4
 • Ceantar: Gaillimh

Is mian le TG4 Ealaíontóir Grafach a earcú.  Ag freagairt don Bhainisteoir Cruthaitheach, beidh an tEalaíontóir Grafach freagrach as ábhar cruthaitheach a chruthú atá dírithe ar phobal féachana ar leith, trasardáin.

Déan teagmháil le: cv@tg4.ie

Spriocdháta d'iarratais: 22 Lúnasa 2022 16:00

Tuilleadh eolais

Scoláireacht Teicneolaíochta – Údarás na Gaeltachta

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Tá scoláireacht, a mhairfidh suas le dhá bliain, á tairiscint ag Údarás na Gaeltachta do dhuine le Gaeilge líofa chun taithí phraiticiúil a fháil sa réimse oibre teicneolaíocht faisnéise. Duine cumasach le cáilíocht 3ú leibhéal sa teicneolaíocht atá á lorg. Beidh líofacht i labhairt na Gaeilge agus cruinneas i scríobh na Gaeilge ag an té a cheapfar.

Folúntais le Éire Composites

 • Fostóir: Éire Composites
 • Ceantar: Gaillimh

Tá ceithre fholúntas ag ÉireComposites faoi láthair  – Oibreoir Déantúsaíochta – Meaisíneoir CNC – Oibreoir Déantúsaíochta Páirtaimsirthe – Bainisteoir Díolacháin Tastála

Déan teagmháil le: hr@eirecomposites.com

Oifigeach Pleanála Teanga – Comharchumann Forbartha Árann Teo

 • Fostóir: Comharchumann Forbartha Árann Teoranta
 • Ceantar: Gaillimh

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil taithí i mbainistiú agus i gcur i gcrích tionscadal acu, chohm maith le scileanna maithe cumarsáide, áisitheoireachta, comhordaithe agus idirphearsanta.

Déan teagmháil le: eolas@cfarann.ie

Spriocdháta d'iarratais: 12 Lúnasa 2022 17:00

Tuilleadh eolais

Oifigeach Pleanála Teanga – Comhlacht Forbartha Inis Meáin

 • Fostóir: Comhlacht Forbartha Inis Meáin
 • Ceantar: Gaillimh

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil ardchaighdeán Gaeilge, idir labhartha agus scríofa acu, chomh maith le tuiscint agus taithí mhaith ar chúrsaí pleanála teanga, ar fhorbairt pobail agus a bheith ag plé le coistí/struchtúir phobail.

Déan teagmháil le: bainisteoircfinismeain@gmail.com

Spriocdháta d'iarratais: 12 Lúnasa 2022 17:00

Tuilleadh eolais

Oifigeach Pleanála Teanga – Comhar Caomhán Teo, Inis Oírr

 • Fostóir: Comhar Caomhán Teoranta
 • Ceantar: Gaillimh

Is conradh trí bliana a bheidh i gceist leis na poist seo, agus féadfar cur leis an tréimhse sin. Daoine cumasacha a bhfuil taithí agus cáilíochtaí acu i réimse oibre na pleanála teanga nó in ábhar gaolmhar a theastaíonn.

Déan teagmháil le: bainisteoir@discoverinisoirr.com

Spriocdháta d'iarratais: 12 Lúnasa 2022 17:00

Tuilleadh eolais

Scoláireacht i bhForbairt Gnó – Údarás na Gaeltachta

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Ciarraí

Tá Scoláireacht i bhForbairt Gnó a mhairfidh suas le dhá bhliain á tairiscint ag Údarás na Gaeltachta d’iarratasóirí Gaeltachta le hoiliúint fhoirmiúil agus taithí phraiticiúil a fháil i réimse oibre na forbartha gnó.

Folúntais le Viatris

 • Fostóir: Viatris
 • Ceantar: Gaillimh

Tá deiseanna fostaíochta ar fáil le comhlacht Viatris san innealtóireacht, cothabháil, táirgeadh, rialú cáilíochta, QC/ ceimic, aistriú teicniúil & gnóthaí rialála. Beidh an té a fhostaítear lonnaithe in Indreabhán, Co. na Gaillimhe.

Cúntóir Taighde – LAN CTR

 • Fostóir: LAN CTR
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá LAN CTR sa tóir ar chúntoir taighde le hoibriú leo agus i gcomhpháirtí le Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus an t-Ollamh Fiona Doohan chun cabhrú lena n-iarrachtaí forbairt teicneolaíochtaí bithindiceora a dhéanamh agus monatóireacht ar shláinte na hithreach agus i mbailíochtú acmhainneacht miocróib chun sláinte agus athléimneacht barr na gairneoireachta a fheabhsú.

Innealtóir Cothabhála Seala – Arán Ard Teo

 • Fostóir: Arán Ard Teo
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá an t-Innealtóir Cothabhála Seala freagrach as an gclár cothabhála coisctheach agus ceartaitheacha a chur i gcrích de réir riachtanais Promise Free Gluten Free ar bhonn seala ina áis in Ard an Rátha, Co. Dhún na nGall.

Déan teagmháil le: hr@gallaghersbakehouse.ie

Tuilleadh eolais: gallaghersbakehouse....

Oibrí Ginearálta – Arán Ard Teo

 • Fostóir: Arán Ard Teo
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá Arán Ard Teoranta ag earcú oibreoirí ginearálta faoi láthair dá bhfoirne Táirgthe & Sláinteachais ar an láthair in Ard an Rátha.

Déan teagmháil le: hr@gallaghersbakehouse.ie

Tuilleadh eolais: gallaghersbakehouse....

Teicneoir Cúram Custaiméirí – Cora Tine Teo

 • Fostóir: Cora Tine Teo
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá Kelsius ag earcú don ról mar Bhainisteoir Tacaíochta TF. Beidh tú freagrach as tacú le custaiméirí Kelsius agus a ranna TF chun tacaíocht theicniúil a sholáthar do tháirgí agus seirbhísí Kelsius.

Déan teagmháil le: paul.gallagher@kelsius.com

Teicneoir Sinsearach Tacaíochta Teicniúla – Cora Tine Teo

 • Fostóir: Cora Tine Teo
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá Kelsius ag earcú don ról mar Theicneoir Sinsearach Tacaíochta Teicniúla. Sa ról seo beidh tú freagrach as tacaíocht theicniúil a sholáthar le fócas ar athnuachan bliantúil, calabrú agus tuairisciú bainistíochta.

Déan teagmháil le: paul.gallagher@kelsius.com

Innealtóir Seirbhísí Machaire – Cora Tine Teo

 • Fostóir: Cora Tine Teo
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá Kelsius ag lorg Innealtóir Seirbhísí Allamuigh a bheidh lonnaithe i réigiún Bhaile Átha Cliath, na Mí, Chill Dara nó Lú.

Déan teagmháil le: paul.gallagher@kelsius.com

Teicneoir Cothabhála – Arán Ard Teo

 • Fostóir: Arán Ard Teo
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá an comhlacht bácála Arán Ard Teo ag lorg Teicneoir Cothabhála faoi láthair.  Sonraí ar fad anseo.

Déan teagmháil le: HR@gallaghersbakehouse.ie

Tuilleadh eolais: gallaghersbakehouse.ie

Tréadaí – Táirgí Cáise Buabhall Mhaigh Chromtha Teoranta

 • Fostóir: Táirgí Cáise Buabhall Mhaigh Chromtha Teoranta
 • Ceantar: Corcaigh

Tá Tréadaí d’fheirm déiríochta á lorg Táirgí Cáise Buabhall Mhaigh Chromtha Teoranta

Déan teagmháil le: info@macroombuffalocheese.com

Folúntais le Comhar Naíonraí na Gaeltachta

 • Fostóir: Comhar Naíonraí na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Cuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta an t-infreastruchtúr in áit chun seirbhísí luathbhlianta a chur ar fáil as Gaeilge, sa Ghaeltacht, agus cuireann sé seirbhísí riaracháin, tacaíochta agus traenála ar fáil do na seirbhísí, tuismitheoirí, coistí agus pobail Ghaeltachta.

Déan teagmháil le: eolas@cnng.ie

Tuilleadh eolais: comharnaionrai.ie