Cliantchomhlachtaí an Údaráis

Roghnaigh:

Tearmann Éanna

 • Fostóir: Tearmann Éanna
 • Ceantar: Gaillimh
 • 📍Iarratas ar fhostaíocht mar Chúramóir Baile bainisteoir@tearmanneanna.ie
 • 📍Fógra Poist – Cúramóir Baile cv@tearmanneanna.ie
 • 📍Fógra Poist - Altra Ginearálta cv@tearmanneanna.ie
 • 📍 An Tulach, Baile na hAbhann
 • bainisteoir@tearmanneanna.ie

Ionad Barr Feabhais a dhéanamh de Thearmann Éanna Teo. a thabharfaidh an cumas do dhaoine dul in aois le muinín agus le dínit agus a neart saoil a iompú ina thabhartas eiseamláireach le bealach tairbheach maireachtála a leanacht.

Pangea

 • Fostóir: Pangea
 • Ceantar: Dún na nGall
 • 📍An Clochán Liath

Comhairleoireacht Ghnó

Tascfhórsa Uíbh Ráthaigh

 • Fostóir: Tascfhórsa Uíbh Ráthaigh
 • Ceantar: Ciarraí
 • 📍Ciarraí
 • tascfhorsa@udaras.ie
 • Bainisteoir Tionscnaimh páirt aimseartha á earcú

Is grúpa tras-earnála é Tascfhórsa Uíbh Ráthaigh a bunaíodh i 2017 chun dul i ngleic le drochchaillteanas daonra i nGaeltacht Uíbh Ráthaigh. Tá eagrais pobail, gnó, oideachais agus stáit ag feidhmiú ar an dTascfhórsa atá faoi chathaoirleacht Údarás na Gaeltachta.

Viatris / Mylan

 • Fostóir: Viatris / Mylan
 • Ceantar: Gaillimh
 • 📍Indreabhán

Eolaíocht na Beatha, STEM, Bithleigheas

Firebird Heating Solutions

 • Fostóir: Firebird Heating Solutions
 • Ceantar: Corcaigh
 • 📍 Baile Mhic Íre
 • Oibrí Ginearálta ✉️ donie.finneagan@firebird.ie

RHS Homecare

 • Fostóir: RHS Homecare
 • Ceantar: Maigh Eo
 • 📍Béal an Mhuirthead

Earnáil Shóisialta

Comharchumann Forbartha An Leith Triúigh Teo

 • Fostóir: Comharchumann Forbartha An Leith Triúigh Teo
 • Ceantar: Ciarraí
 • 📍 Trá Lí
 • ◼️ Bainisteoir ✉️eolas@cflt.ie
 • ◼️ Riarthóir Oifige ✉️eolas@cflt.ie

Vermillion

 • Fostóir: Vermillion
 • Ceantar: Maigh Eo
 • 📍Béal an Mhuirthead

Innealltóireacht

Oifigeach Slánchumhdaithe

 • Fostóir: Oifigeach Slánchumhdaithe
 • Ceantar: Dún na nGall/ Gaillimh

Post lánaimseartha Luan go hAoine. Lonnaithe in Oifigí Mhuinttearais i dTír an Fhia / Gaoth Dobhair nó ag brath ar sheoladh baile an té a cheapfar.

Independent Irish Health Foods

 • Fostóir: Independent Irish Health Foods
 • Ceantar: Corcaigh
 • 📍 Baile Mhúirne
 • Breis eolais ag HR@IIHEALTHFOODS.COM

Bia Sláintiúil

Comharchumann Shailearna Teo

 • Fostóir: Comharchumann Shailearna Teo
 • Ceantar: Gaillimh
 • ◼️ POST - OIBRÍ CISTINE/ LÓNADÓIREACHTA ✉️ sailearna@gmail.com
 • ◼️ POST - OIBRÍ CISTINE/ LÓNADÓIREACHTA ✉️ sailearna@gmail.com
 • ◼️ Folúntas CST ✉️ sailearna@gmail.com
 • 📍Indreabhán
 • ◼️ Bainisteoir Tograí ✉️ sailearna@gmail.com
 • ◼️ Riarthóir Oifige ✉️ sailearna@gmail.com
 • ◼️ Feighlí Ionaid ✉️ sailearna@gmail.com
 • ◼️ Oibrí Cistine/ Lónadóireachta ✉️ sailearna@gmail.com
 • (091) 399 199

Comhar Caomhán Teo

 • Fostóir: Comhar Caomhán Teo
 • Ceantar: Gaillimh
 • Oifigeach Pleanála Teanga in Inis Oírr
 • Spriocdháta: 5in Dé hAoine 21 Meitheamh
 • Breis Eolais: bainisteoir@discoverinisoirr.com

◼️ Teastaíonn Oifigeach Pleanála Teanga in Inis Oírr. Conradh trí bliana a bheas ann. Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Comhar Caomhán Teo (comharchumann Inis Oírr) agus freagrach as clár oibre a chur i bhfeidhm, faoi threoir na ceanneagraíochta sin. ◼️ Tá Inis Oírr ar cheann de na hoileáin is rathúla agus ar cheann de na ceantair Ghaeltachta is láidre sa tír. Is cuid dár bhfís go mairfidh an Ghaeilge mar ghnáth-theanga an oileáin, agus go mbeidh gasúir Inis Oírr ag fás aníos ina gcainteoirí dúchasacha, iad bródúil as a dteanga chianaosta agus fonn orthu í a labhairt go paiteanta mar urlabhra nua-aimseartha. ◼️ Tá bunchloch an Phlean Teanga leagtha síos le dhá bhliain anuas. Tá a lán tograí spéisiúla idir lámha faoi láthair, ina measc ranganna Gaeilge, scéim “Gaelchara”, cúrsa réamhbhreithe, aip don oileán (i nGaeilge go príomha), cumann drámaíochta, ranganna damhsa agus amhránaíochta, agus féilte pobail. Tá dea-thoil sa bpobal agus tá sí ag láidriú i gcónaí. ◼️ Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil an taithí agus na cáilíochtaí seo a leanas acu > Riachtanais: • Ardchaighdeán Gaeilge, idir labhartha agus scríofa • Tuiscint agus taithí mhaith ar chúrsaí pleanála teanga, ar fhorbairt pobail agus ar phlé le coistí/struchtúir phobail • Taithí i mbainistiú agus i gcur i gcrích tionscadal • Scileanna maithe cumarsáide, áisitheoireachta, agus comhordaithe • Taithí ar fhoireann oibre a bhainistiú • Eolas agus taithí ar bhainistiú airgeadais • A bheith sásta glacadh le uaireanta oibre neamh-shóisialta ó am go chéile; > Buntáiste: • Cáilíocht tríú leibhéal sa réimse pleanála teanga nó in ábhar gaolmhar ◼️ Beidh tuarastal idir €36,450 - €51,750 ag dul leis an bpost seo. ◼️ Is féidir é a roinnt le duine eile agus a bheith ag obair páirtaimseartha freisin. ◼️ Seol CV agus litir chumhdaigh ar ríomhphost chuig ✉️ bainisteoir@discoverinisoirr.com roimh 5in Dé hAoine 21 Meitheamh  

Coláiste Uisce

 • Fostóir: Coláiste Uisce
 • Ceantar: Maigh Eo
 • 📍Béal an Mhuirthead

Foghlaim Teanga/Spórt Uisce

Forbairt Chonamara Láir

 • Fostóir: Forbairt Chonamara Láir
 • Ceantar: Gaillimh
 • Oifigeach Pleanála Teanga i gConamara Láir
 • Spriocdháta: 28 Meitheamh 2024
 • Breis Eolais: 087 3294478 | fclteo@conamaralair.ie

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine leis an taithí agus na cáilíochtaí seo a leanas: • Ardchaighdeán líofachta i labhairt agus scríobh na Gaeilge – riachtanach. • Duine cumasach, fuinniúil go bhfuil suim, taithí agus cáilíochtaí aige/aici i gcur chun cinn na Gaeilge agus i bhforbairt pobail. • Scileanna ríomhaireachta den scoth. • Eolas agus taithí ar bhainistiú airgeadais. • Cur amach ar na meáin shóisialta. • Táithí ag obair mar bhall d’fhoireann. • Scileanna maithe idirphearsanta, cumarsáide agus eagrúcháin. ◼️ Pá: €36,236 - €51,750 (ag brath ar thaithí). ◼️ Tá na mionsonraí a bhaineann leis an bpost le fáil ach teagmháil a dhéanamh le Forbairt Chonamara Láir ag: ☎️ 087 3294478 ✉️ fclteo@conamaralair.ie ◼️ Tá cóip de Phlean Teanga Chonamara Láir ar fáil ar: www.conamaralair.ie ◼️ Spriocdháta le haghaidh iarrataisí ná 28 Meitheamh 2024. ◼️ Ba chóir iarratas mar aon le C.V. a sheoladh chuig: An tOifigeach Forbartha, Forbairt Chonamara Láir Teo., Teach an Údaráis, Carna, Co. na Gaillimhe, H91X07X nó ✉️ fclteo@conamaralair.ie

Ionad Tacaíochta Teaghlaigh/An Crann Taca

 • Fostóir: Ionad Tacaíochta Teaghlaigh/An Crann Taca
 • Ceantar: Gaillimh
 • 📍 Indreabhán
 • Oibrithe Luathbhlianta (Lánaimseartha & Páirtaimseartha) ✉️ ittancranntaca@gmail.com
 • Oibrithe Iarscoile ✉️ ittancranntaca@gmail.com

Cúram Leanaí

Comhlacht Forbartha Inis Meáin CTR

 • Fostóir: Comhlacht Forbartha Inis Meáin CTR
 • Ceantar: Gaillimh
 • Bainisteoir Forbartha á earcú
 • ✉️ cfinismeain@gmail.com
 • ☎️ 0868363822

Comhar Naíonraí na Gaeltachta

 • Fostóir: Comhar Naíonraí na Gaeltachta
 • Ceantar: Corcaigh/ Gaillimh/ Maigh Eo/ An Mhí
 • ◼️ Bainisteoir Ionad Cúram Leanaí Charna | Príomh Mhúinteoir Luathbhlianta Naíonra an Aird Mhóir, Cill Chiaráin Príomh húinteoir Luathbhlianta Naíonra an Chnoc, Tír an Fhia
 • ◼️ Oifigeach Rialachais, Riosca agus Comhlíontachta ✉️ eolas@cnng.ie
 • ◼️ Feidhmeannach Teanga, Polasaí agus Cumarsáide ✉️eolas@cnng.ie
 • ◼️ Bainisteoir Airgeadais ✉️ eolas@cnng.ie
 • ◼️Oifigeach Forbartha Luathbhlianta na Gaillimhe ✉️ eolas@cnng.ie
 • ◼️Oibrí Iarscoile in Áras Mhic Amhlaigh ✉️ eolas@cnng.ie

Cuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta an t-infreastruchtúr in áit chun seirbhísí luathbhlianta a chur ar fáil as Gaeilge, sa Ghaeltacht, agus cuireann sé seirbhísí riaracháin, tacaíochta agus traenála ar fáil do na seirbhísí, tuismitheoirí, coistí agus pobail Ghaeltachta.

Dominic Lydon Galway Ltd

 • Fostóir: Dominic Lydon Galway Ltd
 • Ceantar: Gaillimh

Tá ról mar oibríoch Rialaithe Doiciméadaithe Cáilíochta/Comhshaoil ar fáil ag Dominic Lydon Galway Ltd. https://lydonsteel.com/ Is ról nua é atá ar fáil do Chéimí nua-cháilithe (Leibhéal 6 ar a laghad) agus beidh an duine seo freagrach as Córais Bhainistíochta Cáilíochta (QMS) agus Córais Bainistíochta Comhshaoil (EMS) a bhainistiú agus a chothabháil. Cinnteoidh an ról go gcomhlíontar nósanna imeachta QMS & EMS agus go gcomhlíontar agus go ndéanfar iad a dhoiciméadú. Tá inniúlacht sa Ghaeilge ag teastáil – faigheann GadStart tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta. Beidh an duine seo ag comhoibriú go dlúth le ranna éagsúla chun próisis rialaithe doiciméad éifeachtacha a bhunú agus a sheasamh.

Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille (LCPG)

 • Fostóir: Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille (LCPG)
 • Ceantar: Dún na nGall
 • 📍Gleann Cholm Cille
 • ◼️ Oifigeach Pleanála Teanga ✉️oifiglcpg@gmail.com

Faisc Miotail

 • Fostóir: Faisc Miotail
 • Ceantar: Dún na nGall
 • 📍Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair

Déantúsaíocht & Innealtóireacht

Freudenberg Medical

 • Fostóir: Freudenberg Medical
 • Ceantar: Gaillimh
 • 📍An Spidéal

Teicneolaíocht Leighis

Ionad Cois Locha

 • Fostóir: Ionad Cois Locha
 • Ceantar: Dún na nGall
 • 📍Dún Lúiche
 • ◼️Oifigeach Margaíochta & Turasóireachta ✉️dunleweycentre@gmail.com