Nuálaíocht Shofhreagrach

Tacaíonn an Ciste Nuálaíochta Sofhreagraí le forbairt a dhéanamh ar tháirgí, seirbhísí nó próisis nua nó cinn a feabhsaíodh go substaintiúil, ar chostas iomlán tionscadail faoi bhun €300,000. Tá foirm iarratais chuíchóirithe ann agus ceadú mear i gceist leis.

Cé lena aghaidh atá sé?

Comhlachtaí den chineál seo;

  • comhlachtaí atá nua don Taighde & Forbairt;
  • comhlachtaí a oibríonn i saolré táirge gairide;
  • comhlachtaí a thugann faoi thionscadail bheaga/ghairide.

Má thugann d’Fheidhmeannach Forbartha treoir duit gur tionscadal ERDF é seo, cliceáil ar Eolas ERDF do Chliaint.

Rátaí & Tacaíocht Deontais

Rátaí deontais 25% go 50% – ag brath ar mhéid an chomhlachta agus ar cé acu an bhfuil comhoibriú san áireamh (chun eolas a fháil ar rátaí comhoibrithe, féach ár ndoiciméad Treoirlínte do Chomhlachtaí faoi Tuilleadh Eolais thíos);

Cuirtear tacaíocht deontais ar fáil do Thionscadail suas le €300,000.

Comhlachtaí Incháilithe

Gach comhlacht cláraithe i mbun trádála agus atá dearfach ó thaobh tuilleamh roimh ús, cánacha, dímheas agus amúchadh.

Costais Incháilithe

  • Costais foirne reatha / foirne nua
  • Forchostais
  • Ábhair
  • Sainchomhairleoireacht
  • Taisteal & Cothú
  • Deimhniúchán agus trialacha cliniciúla

Cén chaoi lena ndéanaim iarratas?

Ba chóir gach iarratas ar mhaoiniú a phlé le d’Fheidhmeannach Forbartha in Údarás na Gaeltachta sula gcuirtear isteach iad.