Scéim Trádála ar Líne

Tá an Scéim Trádála ar Líne á soláthar chun líon na ngnóthaí Gaeltachta ag trádáil ar líne a mhéadú agus leibhéal díolacháin ghnóthaí Gaeltachta ar líne a ardú. Tá tacaíocht luachmhar tugtha ag an scéim seo do ghnóthaí móra agus beaga le blianta anuas agus go háirithe le linn paindéim COVID-19 chun cur lena gcumas margaí nua a aimsiú agus líon níos mó seirbhísí agus táirgí a dhíol ‘ar-líne’ agus, mar thoradh air seo, tacú le buanú agus forbairt na bunsraithe fostaíochta i rith an tréimhse seo.

Méid agus Ráta an Deontais

Faoin Scéim Trádála ar Líne íoctar uasmhéid deontais suas le €2,500, nó 50% de chaiteachas incháilithe, gan CBL san áireamh, cibé acu is lú, le gnóthaí incháilithe chun a gcumas trádála ‘ar líne’ a fhorbairt agus a threisiú.*

Critéir Incháilithe

Tá an scéim seo dírithe ar fhiontair:

 • ina bhfuil suas le deichniúr fostaithe, atá lonnaithe sa nGaeltacht,
 • atá i mbun gnó le 6 mhí anuas ar a laghad,
 • Le láimhdeachas níos lú ná €2m sa bhliain acu, agus
 • Gur mian leo suíomh idirlín ríomhthráchtála (seachas suíomh margaíochta) a fhorbairt / a uasghrádú

Céard le haghaidh ar féidir an deontas a úsáid?

 • Sain-chomhairliúchán Faisnéise Teicneolaíochta (TF);
 • Láithreán gréasáin ríomhthráchtála a fhorbairt nó a uasghrádú;
 • Íocaíochtaí nó córais áirithinte ar líne a chur i bhfeidhm;
 • Bogearraí a bhaineann leis an Idirlíon a cheannach;
 • Fógraíocht ar líne a cheannach (nótaigh nach  féidir an ceannachán seo a bheith níos mó ná 30% de chostas na ndeontas atá ceadaithe agus ní féidir iad a éileamh ach i dtréimhse íocaíochta amháin);
 • Aip (nó leathanaigh gréasáin ilardán) a fhorbairt;
 • Straitéis mhargaíochta dhigiteach a fhorbairt;
 • Straitéis mhargaíochta dhigiteach a chur i bhfeidhm;
 • Oiliúint/forbairt scileanna a bhaineann go háirithe le gníomhaíocht trádála ar líne a bhunú agus a bhainistiú.

Meastóireacht

Is ar bhunús na gcritéir seo a dhéanfar na hiarratais a mheas:

 • Cumas breisluacha
 • Cumas onnmhairithe/easpórtála
 • Cumas cruthú fostaíochta
 • Inmharthanacht Airgeadais

Earnálacha-incháilithe don scéim

Tá réimse leathan earnálacha gnó incháilithe don scéim.  Tá réimsí áirithe neamh-incháilithe áfach ar a n-áirítear:

 • Iompar Aeir
 • Déantús earraí leictreonacha
 • Eolais Teicneolaíochta agus Foilseacháin
 • Gnóthaí Airgeadais agus Árachais
 • Gnóthaí Oideachais*
 • Gnóthaí Ealaíona*
 • Gnóthaí le Stadas Carthanachta*

*Glacfar le hiarratais, ar bhonn eisceachtúil i scéim 2023, ó ghnóthaí Gaeltachta in earnáil an oideachais, oiliúna pobail, oiliúna teangabhunaithe agus gnóthaí ealaíon Gaeltachta ó tharla iad a bheith lárnach i gclár oibre forbartha Údarás na Gaeltachta.
Glacfar le hiarratais, ar bhonn eisceachtúil i scéim 2023, ó fhiontair shóisialta Ghaeltachta agus ó ghnóthaí ón earnáil fhorbartha pobail Ghaeltachta (iad siúd le stadas carthanachta san áireamh) fhad agus go bhfuil bunús tráchtála leis an iarratas.

Deán teagmháil le hOifig an Údaráis i do cheantar le do thoil le hincháiltheacht a chinntiú sula gcuirfear iarratas isteach.

Caiteachas nach féidir an deontas a úsáid len aghaidh

 • Láithreáin ghréasáin bróisiúir a fhorbairt (is ionann láithreán gréasáin bróisiúir agus láithreán gréasáin nach bhfuil táirgí nó seirbhísí á ndíol air agus / nó nach bhfuil feidhm íocaíochta / cur in áirithe air);
 • Bogearraí nach bhfuil dlúth-cheangailte le forbairt idirlín nó forbairt acmhainne ‘trádáil ar líne’;
 • Caiteachas nach gníomhaíocht a bhaineann le trádáil ar líne é.

Eolas maidir le riaradh na Scéime

 • Ní ghlacfar le haon mhír caiteachais atá déanta roimh an gcead ar chúnaimh deontais a bheith aontaithe. Is i scríbhinn a dheimhníonn Údarás na Gaeltachta ceadú na Scéime don iarratasóir atá i gceist. Ní foláir d’iarratasóirí litir thairisceana sínithe a sheoladh ar ais.
 • Ní caiteachas incháilithe é am an phríomhaí / na bpríomhaithe féin.
 • Ní chuirfear san áireamh ach costais na soláthraithe tríú páirtí a roghnaíodh agus a bhí luaite san iarratas.
 • Caithfidh sonraí cearta gnó a bheith ar shonraisc tríú páirtí/soláthraí (m.sh Sonraí Cláraithe Cánach nó Gnó nó fianaise gur gnó cláraithe é an soláthraí san áit ina bhfuil sé lonnaithe).
 • Ba cheart gach cáipéis thacaíochta a bhaineann le hábhar a bheith i dteannta na foirme iarratais:
  • Cóip de na meastacháin soláthraithe agus mioneolas ar an obair atá le déanamh agus an costas a bhaineann léi;
  • Fianaise ar fhad na trádála más gnó neamhchláraithe atá i gceist nó más trádálaí aonair atá san iarratasóir;
  • Má theipeann ar iarratasóir cáipéisí tacaíochta a chur ar fáil, d’fhéadfaí go ndiúltófaí don iarratas.
 • Níor cheart d’iarratasóirí ach éileamh ar íocaíocht amháin a leagan isteach ag deireadh an tionscadail.
 • Ba cheart d’iarratasóirí an páipéarachas ábhartha ar fad a choimeád le linn an tionscadail chun cabhrú leo féin a n-éileamh a phróiseáil faoi dheireadh an tionscadail, lena n-áirítear: Deimhniú Imréitigh Cánach an Iarratasóra, Bunsonraisc ón Soláthraí, Cruthúnas gur íocadh an soláthraí, agus cruthúnas go bhfuil an obair ar fad curtha i gcrích sula ndéantar éileamh.

 

Foirm-Iarratais-Scéim-Trádála-Ar-Líne

Seol an foirm iarratais comhlíonta chuig tradala@udaras.ie