Scéim Trádála ar Líne

Tá an Scéim Trádála Ar Líne á sholáthar chun tacú le gnóthaí Gaeltachta atá ag fulaingt de bharr na géarchéime COVID-19. Tugadh an scéim seo isteach in 2017 ar dtús chun líon na ngnóthaí Gaeltachta ag trádáil ar líne a mhéadú agus méadú a dhéanamh ar dhíolacháin ghnóthaí Gaeltachta ar líne. Sa bhreis ar an ngnáth-éileamh atá ar an tacaíocht seo, aithnítear de bharr na staide eisceachtúla atá ann faoi láthair mar gheall ar COVID-19, go bhfuil gnóthaí faoi bhrú agus go bhfuil cuid acu ag iarraidh a gcuid gnó a dhéanamh ar líne. Tá tacaíocht luachmhar tugtha ag an scéim seo do ghnóthaí móra agus beaga le blianta anuas chun cur lena gcumas margaí nua a aimsiú agus líon níos mó seirbhísí agus táirgí a dhíol ‘ar-líne’ agus, mar thoradh air seo, tacú le buanú agus forbairt na bunsraithe fostaíochta i rith an tréimhse seo.

Spriocdháta d’iarratais nua 

Beidh an glaoch seo den Scéim Trádála Ar Líne á dhúnadh d’iarratais nua ag 5in ar an 30/09/2020 nó ar ídiú an chiste reatha cibé acu is túisce. Faoi láthair (11/09/2020) tá líon teoranta dearbháin ar fáil a thacóidh go mór le comhlachtaí Gaeltachta cur lena gcumas trádáil ar líne agus déileálfar leo seo go docht de réir an oird ina bhfaightear iarratais atá comhlánaithe ina niomláine.

Méid agus Ráta an Deontais

Faoin Scéim Trádála Ar Líne íoctar uasmhéid deontais suas le €2,500, nó 90% de chaiteachas incháilithe, gan CBL san áireamh, cibé acu is lú, le gnóthaí incháilithe chun a gcumas trádála ‘ar líne’ a fhorbairt agus a threisiú.*

Critéir Incháilithe

Glacfar le hiarratais a bhaineann le Seirbhísí Trádála Ar Líne sna réimsí seo a leanas:

 • Gnóthaí nach gcaitheann ach méid teoranta ama i mbun trádála ar líne faoi láthair;
 • Ní foláir don ghnó a bheith i mbun trádála ar feadh 12 mí ar a laghad roimh dháta an iarratais;
 • Glacfar le hiarratais ó ghnóthaí príobháideacha agus ó ghnóthaí pobalbhunaithe nó fiontair shóisialta ach iad a bheith ag feidhmiú i réimse tráchtála.

Céard len aghaidh ar féidir an deontas a úsáid?

 • Sain-chomhairliúchán Faisnéise Teicneolaíochta (TF);
 • Láithreán gréasáin ríomhthráchtála a fhorbairt nó a uasghrádú;
 • Íocaíochtaí nó córais áirithinte ar líne a chur i bhfeidhm;
 • Bogearraí a bhaineann leis an Idirlíon a cheannach;
 • Fógraíocht ar líne a cheannach (ní féidir an ceannachán seo a bheith níos mó ná 30% de chostas na ndeontas atá ceadaithe agus ní féidir iad a éileamh ach i dtréimhse íocaíochta amháin);
 • Aip (nó leathanaigh gréasáin ilardán) a fhorbairt;
 • Straitéis mhargaíochta dhigiteach a fhorbairt;
 • Straitéis mhargaíochta dhigiteach a chur i bhfeidhm;
 • Oiliúint/forbairt scileanna a bhaineann go háirithe le gníomhaíocht trádála ar líne a bhunú agus a bhainistiú.

Meastóireacht

Is ar bhunús na gcritéir seo a dhéanfar na hiarratais a mheas:

 • Cumas breisluacha
 • Cumas onnmhairithe/easpórtála
 • Cumas cruthú fostaíochta
 • Inmharthanacht Airgeadais

Céard iad na tionscadail atá neamh-incháilithe don scéim?

 • Seirbhísí proifisiúnta arb í an Fhaisnéis Theicneolaíochta a sainréimse agus atá ábalta trádáil ‘ar líne’ cheana, ag baint úsáide as córais in-tí atá ann;
 • Tionscadail aon-uaire macasamhail forbairt chomhdhála, seimineár, féilte turasóireachta srl.;
 • Gnóthaí a bhfuil tacaíocht incháilithe dóibh trí thionscadail nó scéimeanna cúnaimh ó Ghníomhairí Stáit eile a bhaineann le Cláir Oibríochta atá á mhaoiniú ag an AE;
 • Tionscadail a meastar gur féidir leo dul ar aghaidh, bíodh cúnamh scéime ann nó ná bíodh i.e. éifeacht mharbhualaigh.

Cén réimse nach féidir an deontas a úsáid len aghaidh?

 • Láithreáin ghréasáin bróisiúir a fhorbairt;
 • Bogearraí nach bhfuil dlúth-cheangailte le forbairt idirlín nó forbairt acmhainne ‘trádáil ar líne’;
 • Caiteachas nach gníomhaíocht a bhaineann le trádáil ar líne é.

Eolas maidir le riaradh na Scéime

 • Ní ghlacfar le haon mhír caiteachais atá déanta roimh an gcead ar chúnaimh deontais a bheith aontaithe. Is i scríbhinn a dheimhníonn Údarás na Gaeltachta ceadú na Scéime don iarratasóir atá i gceist. Ní foláir d’iarratasóirí litir thairisceana sínithe a sheoladh ar ais.
 • Ní caiteachas incháilithe é am an phríomhaí / na bpríomhaithe féin.
 • Ní chuirfear san áireamh ach costais na soláthraithe tríú páirtí a roghnaíodh agus a bhí luaite san iarratas.
 • Caithfidh sonraí cearta gnó a bheith ar shonraisc tríú páirtí/soláthraí (m.sh Sonraí Cláraithe Cánach nó Gnó nó fianaise gur gnó cláraithe é an soláthraí san áit ina bhfuil sé lonnaithe).
 • Ba cheart gach cáipéis thacaíochta a bhaineann le hábhar a bheith i dteannta na foirme iarratais:
  • Cóip de na meastacháin ó thrí soláthraithe agus mioneolas ar an obair atá le déanamh agus an costas a bhaineann léi;
  • Fianaise ar fhad na trádála más gnó neamhchláraithe atá i gceist nó más trádálaí aonair atá san iarratasóir;
  • Má theipeann ort cáipéisí tacaíochta a chur ar fáil, d’fhéadfaí go ndiúltófaí don iarratas.
 • Níor cheart d’iarratasóirí ach éileamh ar íocaíocht amháin a leagan isteach ag deireadh an tionscadail.
 • Ba cheart d’iarratasóirí an páipéarachas ábhartha ar fad a choimeád le linn an tionscadail chun cabhrú leo féin a n-éileamh a phróiseáil faoi dheireadh an tionscadail, lena n-áirítear: Deimhniú Imréitigh Cánach an Iarratasóra, Bunsonraisc ón Soláthraí, Cruthúnas gur íocadh an soláthraí, agus cruthúnas go bhfuil an obair ar fad curtha i gcrích sula ndéantar éileamh.

Foirm Iarratais

Scéim Trádála Ar Líne Údarás na Gaeltachta – FOIRM IARRATAIS

Seol an foirm iarratais comhlíonta chuig Tradala@udaras.ie