Treoirlínte Maidir le Plean Gnó a Ullmhú

Rud bunúsach maidir le rath a bheith ar ghnóthas, plean gnó a ullmhú lena haghaidh. Ba cheart go mbeadh léargas ionraic, dáiríre ar a bhfuiltear a thuar don togra agus ar na haidhmeanna fadtéarmacha sa phlean gnó. Ba cheart go gcuirfí creat ar fáil leis a n-oibreoidh an togra taobh istigh de agus atá ina ghné riachtanach den rath a bheith ar an ngnóthas. Ba cheart, le plean gnó réadúil, inchreidte go ndeimhneofaí riachtanais straitéiseacha agus airgeadais an ghnóthais. Beidh gá leis na ranna seo a leanas sa phlean gnó.

Plean Gnó a Ullmhú

 

Rud bunúsach maidir le rath a bheith ar ghnóthas, plean gnó a ullmhú lena haghaidh. Ba cheart go

mbeadh léargas ionraic, dáiríre ar a bhfuiltear a thuar don togra agus ar na haidhmeanna fadtéarmacha

sa phlean gnó.

 

Beidh gá leis na ranna seo a leanas sa phlean gnó:

 

Achoimre Feidhmiúcháin

 • Cad é an togra
 • Táirge/seirbhís agus na buntáistí atá leis
 • An deis sa mhargadh
 • An meitheal bainistíochta
 • Réamh-mheastacháin airgeadais
 • Riachtanais airgeadais agus an toradh measta

 

Ba cheart go mbeadh an t-achoimre feidhmiúcháin gonta soiléir.

 

Cur síos ar an gcuideachta

 • Próifíl na dtionscnóirí
 • Mionsonraí faoi na stiúrthóirí/scarshealbhóirí
 • Lucht bainistíochta sinsearach
 • Comhairleoirí airgeadais, dlí agus eile

 

Táirgí/Seirbhísí

 • Cur síos ar an táirge/seirbhís agus an rud a dhéantar leis
 • Cén difríocht atá idir é agus táirgí/seirbhísí eile? Cé na cúiseanna a gceannófaí an táirge/tseirbhís
 • seo go sonrach?
 • Buntáistí agus míbhuntáistí a bhaineann leis
 • An próiseas táirgíochta agus ar na riachtanais a bhaineann leis
 • Meastachán maidir leis an gcostas táirgíochta (amhábhar, páirteanna agus foireann oibre
 • san áireamh)
 • Leibhéal táirgíochta measta tar éis bliana i mbun an ghnó
 • An táirgíocht is gá chun teacht ar an gcothrom
 • Táirgí nua amach anseo más ann
 • Anailís SWOT

 

An Margadh agus Díolachán

 • Cuntas ar an taighde atá déanta agat
 • Cur síos ar an spriocmhargadh atá á chur romhat agat, an chaoi a mheallfar iad agus an úsáid a bhainfidh siad as an táirge/seirbhís
 • Réimse an mhargaidh agus pátrúin reatha maidir leis
 • Anailís ar an lucht iomaíochta
 • Conas a chuirfear an táirge/an tseirbhís chun cinn?
 • Míníú ar na modhanna dáiliúcháin agus a gcostas measta
 • Cur síos ar an straitéis praghsála

 

Oibriúchán

 • An suíomh atá beartaithe
 • Cur síos ar an trealamh a theastaíonn agus ar an acmhainn atá ann
 • An bhfuiltear chun an áitreabh a cheannach nó a thógáil ar léas
 • An bhfuiltear ag cloí leis na coinníollacha maidir le sláinte, sábháilteacht agus an

comhshaol?

 • Foinsí an amhábhair
 • Fostaithe – Cur síos ar na róil a bheidh i gceist agus ar an oiliúint a chuirfear

ar fáil

 

Airgeadas & Maoiniú

 • Riachtanais airgeadais maidir le: áitribh, innealra agus trealamh, trealamh oifige, oiliúint srl.
 • Sraith de réamh-mheastacháin mhionsonraithe ar shreabhadh airgid
 • Cuntas barrachais agus caillteanais réamh-mheasta
 • Réamh-mheastachán réadúil maidir le díolachán
 • Cumas tiomsaithe airgeadais
 • Cur síos ar infheisteoirí ionchasacha
 • Suim a gheofar trí iasachtaí
 • Cabhair deontais más ann
 • Sócmhainní an ghnó
 • Cuir i gcás nach dtarlaíonn de réir mar atáthar a thuar – cén chaoi a dtiocfaidh an gnóthas uaidh
 • sin?

 

Cúrsaí dlí

 • Struchtúr dlíthiúil an ghnóthais
 • An bhfuiltear ar an eolas maidir le caighdeáin phroifisiúnta nó caighdeáin de chuid an tionscail
 • agus mar gheall ar chúrsaí rialála má thagann sin i gceist?
 • Riachtanais maidir le hárachas atá i gceist

 

Cánachas

 • Creat cánachais
 • An bhfuil an gnóthas cláraithe maidir le CBL/ÍMAT/Cáin Gnó?
 • Riachtanais a bhaineann le córas cuntasaíochta don chuideachta

 

 

Aguisíní

 • Réamhmheastacháin airgeadais mhionsonraithe
 • CV na mball foirne is tábhachtaí
 • Sonraí ó thaighde margaíochta
 • Struchtúr Bainistíochta
 • Anailís SWOT
 • Sonraí faoi áitreabh an ghnóthais