An Ciste Trasdula Digiteach

Mar chuid de Phlean Náisiúnta Téarnaimh agus Athléimneachta na hÉireann, cuirfidh an Ciste Trasdula Digiteach dlús le digitiú bhunathraitheach na fiontraíochta in Éirinn, go háirithe i measc FBManna. Cuideoidh an clár le cuideachtaí ag gach céim dá dturas digiteála.

Bunathrú digiteach

Tá sé ríthábhachtach dár dtéarnamh eacnamaíoch tar éis na paindéime go dtreisítear teicneolaíochtaí digiteacha. Tá bonn fiontraíochta iomaíoch, nuálach agus athléimneach riachtanach chun poist agus deiseanna fostaíochta ar ardchaighdeán a chur ar fáil do dhaoine le maireachtáil agus le go mbeidh rath orthu i ngach réigiún. Is féidir le gnólachtaí leas a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha ar go leor bealaí — lena n-áirítear tuiscint níos fearr a fháil ar a gcustaiméirí, a gcostais a laghdú agus a dtáirgí a fheabhsú.

Cuirtear an Ciste Trasdula Digiteach ar fáil faoin bPlean Náisiúnta Téarnaimh agus Athléimneachta (NRRP), a d’fhorbair an rialtas chun gur féidir le hÉirinn rochtain a fháil ar mhaoiniú faoi Shaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta an Aontais. Táthar ag súil go bhfaighidh Éire níos mó ná €900 milliún i ndeontais thar shaolré na Saoráide.

Is í an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta an ghné is mó de NextGenerationEU, freagairt an Aontais Eorpaigh ar an bpaindéim dhomhanda. Is é an aidhm atá ann ná cabhrú an damáiste eacnamaíoch agus sóisialta a d’eascair as an bpaindéim a dheisiú agus chun ullmhú d’Eoraip iar-COVID atá níos glaise, níos digití, níos athléimní agus níos oiriúnaí chun aghaidh a thabhairt ar an todhchaí.

Cúiseanna le digitiú

Tá sé de chumhacht ag teicneolaíochtaí digiteacha gnólachtaí beaga a athrú ó bhonn, rud a chruthaíonn deiseanna nua nach raibh ar fáil cheana ach do ghnólachtaí a bhí ar scála mór. Chuir géarchéim COVID-19 leis an gcumhacht atá ag cúrsaí digiteacha chun athléimneacht gnó a fhorbairt. Go deimhin, tá baol suntasach ann do chuideachtaí nach bhfuil ag plé le cúrsaí digiteacha — ní mór aghaidh a thabhairt ar an mbearna iomaíochais agus táirgiúlachta idir ghnólachtaí atá cumasaithe go digiteach agus gnólachtaí a bhfuil leibhéil ísle aibíochta digití acu.

Is féidir an méid seo a leanas a dhéanamh leis an digitiú:

 • costais laghdaithe agus táirgiúlacht mhéadaithe
 • táirgí agus seirbhísí níos fearr
 • leathnú an mhargaidh agus éagsúlú
 • rochtain níos fearr ar acmhainní straitéiseacha
 • rochtain níos fearr ar nuálaíocht
 • Geilleagar na nArdán ar líne
 • Gníomhú ar son na hAeráide: Is féidir le teicneolaíochtaí digiteacha tacú leo

Tá cabhair ar fáil do ghnólachtaí

Tríd an gCiste Trasdula Digiteach, méadóimid digitiú na ngnólachtaí uile maidir le táirgí, próiseas, slabhraí soláthair agus samhlacha gnó. Tiocfaidh méadaithe táirgiúlachta, rochtain ar mhargaí nua, nuálaíocht mhéadaithe agus iomaíochas feabhsaithe as sin.

Úsáidfear an Maoiniú chun cabhrú le cuideachtaí ag gach céim dá dturas digiteach — sna laethanta tosaigh nuair a théitear ar líne go simplí go dtí digitiú táirgí agus próisis ghnó, go dtí easpórtáil a éascú agus teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid chun margaí agus samhlacha gnó nua a fhorbairt.

Tá sonraí iomlána an Chiste Trasdula Digiteach ar fáil ag  – Ciste Trasdula Digiteach — Fiontraíocht Éireann.

Ní mór do thionscadail roghnaithe reachtaíocht chomhshaoil ábhartha an AE agus Náisiúnta a chomhlíonadh agus an Treoir Theicniúil ‘Ná déan dochar suntasach’ (2021/C58/01) ach go háirithe. Go sonrach, níl na tograí seo leanas incháilithe:

 • gníomhaíochtaí a bhaineann le breoslaí iontaise, lena n-áirítear úsáid iartheachtacha1;
 • gníomhaíochtaí faoi Chóras Trádála Astaíochtaí an AE (ETS) lena ngnóthaítear astaíochtaí réamh-mheasta gáis ceaptha teasa nach ísle ná na tagarmharcanna ábhartha2;
 • gníomhaíochtaí a bhaineann le láithreáin dramhaíola dramhaíola, loisceoirí3 agus gléasraí cóireála bitheolaíocha meicniúla4; agus
 • gníomhaíochtaí ina bhféadfadh diúscairt fhadtéarmach dramhaíola dochar a dhéanamh don chomhshaol.

  

1 Seachas tionscadail faoin mbeart seo i nginiúint cumhachta agus/nó teasa, chomh maith le bonneagar gaolmhar tarchurtha agus dáileacháin, a úsáideann gás nádúrtha, a chomhlíonann na coinníollacha atá leagtha amach in Iarscríbhinn III den Treoir Theicniúil ‘Ná déan aon dochar suntasach’ (2021/C58/01).

2 I gcás ina mbaineann an ghníomhaíocht a fhaigheann tacaíocht amach astaíochtaí réamh-mheasta gás ceaptha teasa nach bhfuil cuid mhór níos ísle ná na tagarmharcanna ábhartha, ba cheart míniú a thabhairt ar na cúiseanna nach féidir é sin a dhéanamh. Tagarmharcanna arna mbunú le haghaidh leithdháileadh in aisce do ghníomhaíochtaí a thagann faoi raon feidhme an Chórais Trádála Astaíochtaí, mar atá leagtha amach i Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/447 ón gCoimisiún.

3 Níl feidhm ag an eisiamh seo maidir le gníomhaíochtaí faoin mbeart seo i ngléasraí atá tiomnaithe go heisiach do chóireáil dramhaíola guaisí neamh-athchúrsáilte, agus maidir le gléasraí atá ann cheana, i gcás ina bhfuil na gníomhaíochtaí faoin mbeart seo chun éifeachtúlacht fuinnimh a mhéadú, chun gáis sceite a ghabháil lena stóráil nó lena n-úsáid, nó ábhair a aisghabháil ó luaithreach loiscthe, ar choinníoll nach dtiocfaidh méadú ar chumas próiseála dramhaíola na ngléasraí nó go gcuirfear síneadh le saolré na ngléasraí de bharr gníomhaíochtaí den sórt sin faoin mbeart seo; a gcuirtear fianaise ar fáil ina leith ar leibhéal an ghléasra.

4 Níl feidhm ag an eisiamh seo maidir le gníomhaíochtaí faoin mbeart seo i ngléasraí cóireála bitheolaíocha meicniúla atá ann cheana, i gcás ina bhfuil na gníomhaíochtaí faoin mbeart seo chun éifeachtúlacht fuinnimh a mhéadú nó chun iarfheistiú a dhéanamh ar oibríochtaí athchúrsála dramhaíola scartha chun bithdhramhaíl a mhúiríniú agus chun bith-dhíleá anaeróbach a dhéanamh -dramhaíl, ar choinníoll nach dtiocfaidh méadú ar chumas próiseála dramhaíola na ngléasraí nó go gcuirfear síneadh le saolré na ngléasraí le gníomhaíochtaí den tsórt sin faoin mbeart seo; a gcuirtear fianaise ar fáil ina leith ar leibhéal an ghléasra.