Bailte Seirbhíse Gaeltachta

Béal an Mhuirthead (Griangraf ó Belmullet Festival ó mayococo.ie)

Seo a leanas an liosta bailte a d’fhéadfadh a bheith aitheanta mar Bhailte Seirbhíse Gaeltachta (laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht) ach pleananna teanga a bheith aontaithe leis na pobail sna bailte éagsúla i gcomhréir leis na critéir pleanála teanga forordaithe faoi Acht na Gaeltachta, 2012.

Is éard atá i gceist leis na Bailte Seirbhíse Gaeltachta ná bailte atá suite i Limistéir Phleanála Teanga Gaeltachta nó taobh leo agus a bhfuil ról suntasach acu maidir le seirbhísí poiblí, saoráidí áineasa, sóisialta agus tráchtála a sholáthar do na pobail sna limistéir sin. Faoin Acht, caithfidh daonra de 1,000 duine ar a laghad a bheith i mbaile, de réir an daonáirimh is deireanaí, chun gur féidir é a áireamh mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta.

Dún na nGall: Leitir Ceanainn, An Clochán Liath agus Dún na nGall

Maigh Eo: Béal an Mhuirthead (sa Ghaeltacht), Baile an Róba agus Caisleán an Bharraigh

Gaillimh: Cathair na Gaillimhe agus An Clochán

Ciarraí: Daingean Uí Chúis (sa Ghaeltacht), Trá Lí agus Cathair Saidhbhín

Corcaigh: Cathair Chorcaí agus Maigh Chromtha

Port Láirge: Dún Garbhán

An Mhí: Baile Átha Buí agus An Uaimh